ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework หัวข้อ Standards

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework

หัวข้อ Standards
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน
ด้วย Website Security Standard (WSS)
version 1.0  ขมธอ.1-2557

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

_________________________________________________

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารอ้างอิง