งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ”

สมอ. ผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงาน จัดงานวันรับรองระบบงานโลก ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ” หรือ “Accreditation: A Global Tool to Support Public Policy” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

13339585_1740271312881717_2040469304695747468_n

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานของไทย ประกอบด้วย 4 กระทรวง คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน                                                                                                                                      IMG_4965-300x200

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา (การทดสอบและการวัด) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยประโยชน์ให้เกิดคุณภาพ สร้างความเชื่อมันในสินค้า บริการ การบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่สมดุลในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม                                                                                        นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของ องค์การระหว่างประเทศ  ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ทั้ง 2 องค์การได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันรับรองระบบโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกรณรงค์ถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน สำหรับปีนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Accreditation: A global tool to support Public Policy” ประเทศไทยโดย 4 หน่วยรับรองระบบงานระดับชาติข้างต้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงานในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_5088ภายในงานจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “ความร่วมมือด้านการมาตรฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ” ระหว่าง สมอ. และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมในงานด้านพิสูจน์หลักฐานของตำรวจด้วยการรับรองระบบงานที่เป็นสากล มีความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ยังมีสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดเพื่อหาหลักฐานให้ชมสดๆ ภายในงาน และยังมีการเสวนา เรื่อง  ”การใช้ผลการรับรองระบบงานกับนโยบายสาธารณะ”  ระหว่าง  รองผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     พล.ต.ต. ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ และผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ และนักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจบังคับการกรมควบคุมพิเศษ   และนางสาวผานิต รัตสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

IMG_5342-300x200

ช่วงบ่ายยังมีการบรรยายพิเศษ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่  ห้องที่1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ทิศทางการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรและอาหาร  ห้องที่2  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเลือก PT Provider ให้เหมาะสมกับงาน ห้องที่3  กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือแฝง ตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ห้องที่4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับรองระบบจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

บรรยากาศภายในงาน

IMG_5170-300x200S__5562448S__5562443
IMG_4888-300x209IMG_5411-300x200S__5578788

ที่มา:  https://www.facebook.com/tisiofficial/timeline                                                                                                         http://www.nimt.or.th/?p=2652