ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 11-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC CERTIFICATE) เลขที่ ขมธอ. 11-2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อกำหนดมาตรฐานและ
วางแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ มีผลผูกพันบังคับใช้ทางกฎหมาย
และสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม โดยพัฒนาตามแนวมาตรฐาน

  • ISO 19005-3: 2012, Document management — Electronic document file format for long-term
    preservation — Part 3: Use of ISO 32000-1 with support for embedded files (PDF/A-3)
  • ETSI TS 102 778- 2 V1. 2. 1, Electronic Signatures and Infrastructures ( ESI) ; PDF Advanced
    Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic – Profile based on ISO 32000-1
  • ISO 16684-1:2012, Graphic technology — Extensible metadata platform (XMP) specification —
    Part 1: Data model, serialization and core properties

ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 11-2560

สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์