(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

จากการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ สพธอ. ในฐานะเลขานุการ เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
(Digital Identity Guideline for Thailand) ดังนี้

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – ภาพรวมและอภิธานศัพท์
(Digital Identity Guideline for Thailand – Overview and Glossary)
27 มีนาคม 2561
-
24 เมษายน 2561
2. แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน
(Digital Identity Guideline for Thailand – Enrolment and Identity Proofing)
3. แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การยืนยันตัวตน
(Digital Identity Guideline for Thailand – Authentication)