ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร (Banking Transactions with Face-to-face Interaction) เลขที่ ขมธอ. 17-2561

จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
จัดทำมาตรฐานการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร โดยมุ่งเน้นในธุรกรรมที่มีเอกสารกระดาษที่ต้องจัดเก็บปริมาณมาก และสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานได้ทันที ได้แก่ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน และการชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีการมอบอำนาจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ธนาคารนำไปอ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าให้มีวิธีการที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์