ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDO) จาก สมอ.

ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทชั้นต้น สาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ
ETDA (เอ็ตด้า)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น

องค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นต้น
(Standards Developing Organizations: SDOs) 

ในสาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดทำมาตรฐานให้เป็นไปที่ตามองค์กรกำหนดมาตรฐานระบุไว้ ซึ่งก็คือตามหลักการและข้อกำหนดของ สมอ. อีกทั้งยังต้องเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดทำร่างมาตรฐานฉบับ Committee Draft (CD) ที่ดำเนินการสอดคล้องตามองค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น
    – นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
    – ความร่วมมือและการปรับประสาน (Coordination and harmonization)
    – การประกาศแจ้งการกำหนดมาตรฐาน (Notification of standards development)
    – เอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน (Written Procedure) เป็นต้น

และส่งมอบร่างมาตรฐานฉบับ CD ให้ สมอ. พิจารณาดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ จนเห็นชอบประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมต่อไป