(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Provider) เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ให้บริการจัดทำ นำส่ง และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ระยะเวลาเวียนร่าง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบและจัดเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
((Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Provider)
23 กรกฎาคม –
10 สิงหาคม 2561
(ระยะเวลา 19 วัน)