มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)

NATIONAL PAYMENT MESSAGE STANDARD (ISO20022: NPMS)

NPMS: FI To FI Messages

มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ
(NPMS – FI To FI Messages for Bulk Payment)

กำหนดรูปแบบและโครงสร้างของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML สำหรับใช้ในการรับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 20022 รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 10-2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

NPMS: C To FI Messages

มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความระหว่างผู้ใช้บริการกับสถาบันการเงิน
(NPMS – C To FI Messages)

กำหนดรูปแบบและโครงสร้างของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML สำหรับการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 และแนวทางการใช้งานของ Common Global Implementation (CGI) รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 1-2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารมาตรฐาน (มธอ. 1-2558) เอกสารนำเสนอชี้แจงร่างมาตรฐานฯ (มธอ. 1-2558)

ดาวน์โหลดข้อความ (XML Schema) ตามมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 1-2558)

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (pain.001.001.03)
ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  (pain.008.001.02)
ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน  (pain.002.001.03)
ข้อความรายงานรายการโอนเงินหรือหักเงินในบัญชีเงินฝาก  (camt.052.001.02)
ข้อความแจ้งยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (camt.053.001.02)
ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (camt.054.001.02)
ข้อความโอนคืนเงินที่ได้หักบัญชีไปแล้ว (pain.007.001.02)
ข้อความขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินหรือหักบัญชี (camt.055.001.01)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2562