มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)

npms-logo--gif

มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(National Payment Message Standard: NPMS)

——————————————————————————————————————-

newประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (มธอ. 10-2559)

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 20022 รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 10-2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

——————————————————————————————————————-

newประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 1-2558)

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) (มาตรฐานเลขที่ มธอ. 1-2558) มาใช้แทนมาตรฐานฉบับเดิม (มาตรฐานเลขที่ มธอ. 1-2555) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

——————————————————————————————————————-

คำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.)

  1. ประมวลฯ 1525 คำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ท  35/2557 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.)
  2. คำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ท  197/2557 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

——————————————————————————————————————————-

เอกสารมาตรฐาน

  1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 1-2555)

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. เอกสารประกอบการประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558
  2. เอกสารเผยแพร่เรื่องมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. บทความเผยแพร่เรื่อง “มาตรฐาน NPMS กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  4. เอกสารประกอบงานสัมมนา “การใช้มาตรฐาน NPMS เพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกรรมการชำระเงิน”

โครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ
(ดำเนินการระหว่างปี พศ. 2553-2555)

ความเป็นมา

ในปี ๒๕๕๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ได้กำหนดแนวทางและการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือ การกำหนดมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS) เนื่องจากในการทำธุรกรรมการชำระเงินของหน่วยงานภาคธุรกิจกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการกำหนดรูปแบบข้อความหรือข้อมูลการทำธุรกรรมที่แตกต่างกันตามความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ต้องมีการจัดการข้อมูลหลายรูปแบบและมีภาระงานเพิ่มขึ้น กรช. จึงสนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ภาคธุรกิจกับสถาบันการเงินสามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งจะช่วยลดภาระการจัดการข้อมูลของภาคธุรกิจและสถาบันการเงินและเพิ่มความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้มีการเสนอ มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เป็น มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ.) โดยเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีประกาศเพื่อส่งเสริมการนำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นแนวทางในการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

###

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0