มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 1-2555)

รายละเอียดทางเทคนิค
มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: ข้อความการชำะเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มธอ. 1-2555 จะประกอบด้วยข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ข้อความ ได้แก่
 1. ข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ดาวน์โหลด -> [PDF] Business Rules ที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด -> [ZIP] XML Schema ของ ISO 20022: pain.001.001.03
 2. ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
  ดาวน์โหลด -> [PDF] Business Rules ที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด -> [ZIP] XML Schema ของ ISO 20022: pain.002.001.03
 3. ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  ดาวน์โหลด -> [PDF] Business Rules ที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด -> [ZIP] XML Schema ของ ISO 20022: pain.008.001.02
 4. ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน
  ดาวน์โหลด -> [PDF] Business Rules ที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด -> [ZIP] XML Schema ของ ISO 20022: camt.054.001.002
ตัวอย่างเอกสาร XML ของข้อความตามมาตรฐาน มธอ. 1-2555
 1. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit)
 2. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment)
 3. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของบริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing)
 4. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
 5. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของบริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Payment)
 6. ตัวอย่างไฟล์ XML ในกรณีของบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

โครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ
(ดำเนินการระหว่างปี พศ. 2553-2555)

<< กลับหน้าหลัก NPMS