สำนักมาตรฐาน

abt_standard_new

 

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัย สำรวจเกี่ยวกับมาตรฐาน และมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านการมาตรฐาน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการพัฒนา และส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ภารกิจของสำนัก

  • ศึกษา วิจัย สำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งมาตรฐาน    ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงข้อมูล หรือ มาตรฐานการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานที่จำเป็นเพื่อให้มีการนำไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะเป็น Soft law
  • จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมาตรฐานที่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในกฎหมายควบคุม หรือกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสำนักมาตรฐาน
สำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2123-1234 โทรสาร 0-2123-1200
อีเมล : estandard.center@etda.or.th

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0