โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ได้มีการกำหนดมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS) เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินสามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้ โดยใช้รูปแบบข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งจะช่วยลดภาระการบริหารจัดการข้อมูลชำระเงินและเพิ่มความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงิน โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ  ร่วมกับหน่วยงานนำร่องซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน เข้าร่วมทดสอบการใช้งานข้อความตามมาตรฐานกลางฯ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.npms.or.th/


โครงการให้บริการงานมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สำนักมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐานกลางข้อความด้านการชำระเงินและมาตรฐานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ
  2. สนับสนุนและเผยแพร่การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินและมาตรฐานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของประเทศไทย
  3. ให้บริการรับรองระบบการพิมพ์ออกของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย
  4. จัดทำข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ

โครงการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออก

              ปัจจุบันการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ยืนยันหรือรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล รับรองตัวบุคคลผู้ถือใบรับรองสำหรับใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล รับรองเครื่องให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเอนทิตีเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้น ความน่าเชื่อถือขอผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้บริการและก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมต่างๆ

เพื่อให้การให้บริการของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงประกาศให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก โดยมีอำนาจในการรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีความเชื่อถือ และก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมต่างๆ โดยสามารถใช้แทนต้นฉบับได้
  2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออก

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออก 2 ส่วน ดังนี้

  1. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.๒๕๕๕
  2. การตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Test) โดยประเมินตามรายการจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ที่พบมากที่สุด ๒๕ รายการ (Common Weakness Evaluation (CWE) Top 25)

โครงการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 2015 (E-Transaction Standards)

             “มาตรฐานเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เมื่อกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่แตกต่างกันตั้งเป้าหมายที่จะรวมตัวกันเพื่อผลักดันเศรษฐกิจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกเปลี่ยนกันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มาตรฐานที่แต่ละประเทศมีอยู่เดิมนั้นอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นการที่จะเลือกพัฒนามาตรฐานเพื่อให้เป็นเป้าหมายเดียวของทั้ง 10 ประเทศต้องเริ่มต้นจากความต้องการของส่วนรวมตามแนวทางความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) และต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเทศไทยด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดมาตรฐานกลางที่จำเป็นเร่งด่วน 3 ด้านได้แก่ การชำระเงิน การนำเข้า/ส่งออก การสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้”
ความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานโดยสมบูรณ์นั้น จะเห็นได้จากการประกาศพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการในด้านการพัฒนามาตรฐานที่ใช้ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานดังเช่นมาตรฐานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดการภายในประเทศก่อนจะเข้าสู่อาเซียน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนามาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในประเทศให้สำเร็จและเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศเพื่อการเจรจาติดต่อการค้าระหว่างประเทศจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มาตรฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในทุกด้านที่เกี่ยวข้องการพัฒนาประเทศไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2015 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. เน้นการพัฒนามาตรฐานเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสาร โดยใช้วิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้  โดยในระยะแรกของแผนงานนี้จะให้ความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อความด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมพิจารณาเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของแผนงานสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ สพธอ. ความต้องการภายในประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในอาเซียน
สพธอ. จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียนรู้ ปรับปรุง และกำหนดกระแสธุรกิจ (Business flow) การยกร่างมาตรฐานการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการรับส่งข้อความ เป็นต้น และเพื่อให้มาตรฐานต่างๆ ที่จะกำหนด นั้น สามารถนำไปใช้ได้จริง สพธอ.จะจัดทำระบบกลางสำหรับทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเป็นไปตามมาตรฐานกลางที่ได้กำหนดหรือไม่ ระบบนี้จะนำมาใช้กับธุรกรรมใน 3 ด้านก่อน คือ ด้านการนำเข้าและส่งออก ด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็นธุรกรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆ กัน
ในปีงบประมาณ 2555 สพธอ. ทำงานร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (ทอป.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการผลักดันมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการ (National Payment Message Standard หรือ NPMS) ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อยกร่างมาตรฐานกลางฯ ให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย และในการยกร่างมาตรฐานกลางข้อความฯ นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบเชื่อมโยงข้อความ XML ตามที่กำหนดไว้สำหรับบริการชำระเงินต่างๆ และจำเป็นต้องมีงบประมาณมาใช้พัฒนาระบบกลางสำหรับทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเป็นไปตามมาตรฐานกลางที่กำหนดขึ้น จะเห็นได้ว่างานพัฒนามาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานทั่วไปจะมีเพียงเอกสารมาตรฐานที่กำหนดวิธีปฏิบัติเป็นเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังไม่มีการให้บริการทดสอบมาตรฐาน สพธอ.เห็นความจำเป็นว่าการพัฒนามาตรฐานอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมีระบบทดสอบควบคู่ไปด้วยเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการทดสอบความสอดคล้องในมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (testing and conformity assessment) แทนการใช้วิธีประเมินเอกสารกระดาษจากผู้ตรวจประเมินเช่นในอดีต ดังนั้น หากไม่มีระบบทดสอบกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำให้ในการทดสอบแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างหน่วยงานไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานกลางกำหนดจริงหรือไม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาร่างมาตรฐานกลางข้อความฯ ของมาตรฐาน 3 ด้านคือ การชำระเงิน การนำเข้า/ส่งออก และการสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพิจารณาประกาศให้ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย
2. นำร่างมาตรฐานกลางข้อความฯ มาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อความฯโครงการนำร่อง  ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาจริง
3. พัฒนาเครื่องมือสำหรับการทดสอบการประยุกต์ใช้ข้อความฯ เพื่อส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความและแก้ปัญหา     การสร้างและส่งข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานที่กำหนด
4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคนิคการแปลงข้อความเป็น XML เกี่ยวกับมาตฐานกลางข้อความฯ
5. จัดอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไป

เป้าหมายโครงการ
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มี และใช้มาตรฐานกลางข้อความสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน ๓ ด้าน คือ การชำระเงิน การนำเข้า/ส่งออก และการสาธารณสุข เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานกลางฯ พร้อมทั้งผลักดันให้มีการประกาศใช้มาตรฐานกลางข้อความในระดับประเทศ อันจะนำไปสู่การประมวลผลข้อความแบบ Straight Through Processing ที่มีการใช้ข้อความจากจุดเริ่มต้นและส่งต่อไปยังปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
รวมระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึง วันที่ 31 กันยายน พ.ศ.2556

ผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ

1. สำนักมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
5. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)