PRINTOUT | การรับรอง

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ
ชิื่อหน่วยงาน
ชื่อระบบงาน
สถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก
1กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระบบออกหนังสือรับรอง
และสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


สถิติการออกหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหน่วยงานเดียวในปัจจุบันที่มีอำนาจในการรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ซึ่ง สพธอ. ได้ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตั้งแต่ปี 2555 และการตรวจประเมินเพื่อการรักษาสถานภาพของหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกจะต้องทำเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีสถิติการออกหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก ดังนี้

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกมีอายุ 2 ปี (ปี 63 ยังไม่มีผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง)
2. หน่วยงานที่ สพธอ. รับรอง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ให้บริการระบบ e-Certificate สำหรับออกหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยายการให้บริการพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังธนาคารตั้งแต่ปี 55-61 จำนวน 2 แห่ง (ปี 55), 6 แห่ง (ปี 57), 7 แห่ง (ปี 59), 9 แห่ง (ปี 61) และ 10 แห่ง (ปี 62) ตามลำดับ ซึ่งในปี 62 มีจำนวนสาขาของธนาคารทั้งสิ้น 3,966 สาขาที่ให้บริการ
3. มีการรับรองระบบพิมพ์ออกใหม่ในปี 2562 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีการพัฒนาระบบ e-Certificate ใหม่รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจบริการรับรองระบบการพิมพ์ออกประจำปี 2562

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการรับรองระบบการพิมพ์ออกตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 –  เดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : ระดับความพึงพอใจ 5: ยอดเยี่ยม  4:ดีมาก  3:ดี  2:ควรปรับปรุง  1:ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง