PRINTOUT | รายชื่อหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรอง

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ
ชิื่อหน่วยงาน
ชื่อระบบงาน
สถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก
1กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระบบออกหนังสือรับรอง
และสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)