PRINTOUT | การรับรอง

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่หนังสือรับรอง
ชิื่อหน่วยงาน
ชื่อระบบงาน
สถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก
สพธอ-210-100-015กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระบบการพิมพ์ออกหนังสือรับรอง
และสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


สถิติการออกหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหน่วยงานเดียวในปัจจุบันที่มีอำนาจในการรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ซึ่ง สพธอ. ได้ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตั้งแต่ปี 2555 และการตรวจประเมินเพื่อการรักษาสถานภาพของหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกจะต้องทำเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีสถิติการออกหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก ดังนี้

หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกมีอายุ 2 ปี
2. ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2558 ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการตรวจติดตามผล ต่อมาในปี 2559 ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการรับรองระบบการพิมพ์ออกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินครั้งล่าสุด
3. หน่วยงานที่ สพธอ. รับรอง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ให้บริการระบบ e-Certificate สำหรับออกหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยายการให้บริการพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังธนาคาร จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีจำนวนสาขาที่ให้บริการของธนาคารทั้งสิ้น 3,747 สาขา อ้างอิง: https://dbd.go.th/download/document_file/ecertificate/doc_e-Certificate.pdfรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจบริการรับรองระบบการพิมพ์ออกประจำปี 2563

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการรับรองระบบการพิมพ์ออกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจึงไม่ได้สำรวจความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ