PRINTOUT | FAQ

1. สิ่งพิมพ์ออก หมายถึงอะไร?
    ตอบ  สิ่งพิมพ์ออก หมายถึง สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ มิได้หมายถึงสิ่งพิมพ์ออกทุกกรณี แต่ใช้เฉพาะกรณีที่กฎหมายนั้นๆ มีการบัญญัติให้ต้องนำเสนอหรือเก็บรักษาเอกสารแบบต้นฉบับเท่านั้น (เอกสารต้นฉบับ หมายถึง เอกสารที่บรรจุข้อมูลที่เป็นต้นฉบับจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น สัญญาคู่ฉบับ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ใบขับขี่ ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
———————————————————————————————————————————
2.การเก็บรักษาอย่างต้นฉบับ ใช้ในกรณีใด?
    ตอบ  การเก็บรักษาเอกสารอย่างต้นฉบับ หมายถึง ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้นำเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นำเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ให้ถือได้ว่ามีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว (ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551)
———————————————————————————————————————————
3. กรณีที่กฎหมายมิได้กำหนดให้นำเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ จำเป็นต้องรับรองสิ่งพิมพ์ออก หรือไม่?
    ตอบ ไม่จำเป็นต้องรับรองสิ่งพิมพ์ออก
———————————————————————————————————————————
4. ถ้าไม่มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออก จะมีผลอย่างไร?
    ตอบ สิ่งพิมพ์ออกซึ่งได้พิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่ไม่มีการรับรองนั้น ไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้แทนต้นฉบับตามความหมายของมาตรา 10 วรรคสี่ ได้ ทั้งนี้ หากว่าไม่มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออก ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผลต่อการชั่งน้ำหนักพยานในการพิจารณา ดังนั้น หากได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออก การโต้แย้งเรื่องเอกสารจะหมดไป เนื่องจากมีการรับรองโดยหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ซึ่งเป็นการรับรองว่าสิ่งพิมพ์ออกนั้น มีความถูกต้องตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นฉบับ
———————————————————————————————————————————
5. การดำเนินการพิมพ์เอกสารปกติทั่วไป เช่น word excel ต้องรับรองสิ่งพิมพ์ออก หรือไม่?
ตอบ การดำเนินการพิมพ์เอกสารปกติทั่วไปนั้น ถ้าเอกสารได้ทำการเก็บรักษาอย่างต้นฉบับแล้ว ไม่ต้องรับรองสิ่งพิมพ์ออก (ถ้าเป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 4 ให้ถือว่าเป็นการรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้)
———————————————————————————————————————————
6. ใบสัญญาถูกสแกน แล้วพิมพ์ออกมาสามารถใช้เป็นต้นฉบับได้ไหม? หรือต้องรับรองสิ่งพิมพ์ออกด้วย
    ตอบ ใบสัญญาเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้นำเสนอหรือเก็บรักษาข้อความอย่างเอกสารต้นฉบับ หากสแกนใบสัญญาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ แล้วพิมพ์ออก สามารถใช้แทนต้นฉบับได้
———————————————————————————————————————————
7. ประกาศ e-Auction บนเว็บไซต์ ถ้าพิมพ์ออกมาถือเป็นต้นฉบับหรือไม่?
    ตอบ ประกาศ e-Auction บนเว็บไซต์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำเสนอหรือเก็บรักษาเอกสารอย่างต้นฉบับ จึงไม่ถือเป็นต้นฉบับ
———————————————————————————————————————————
8. ระบบสิ่งพิมพ์ออก หมายถึงอะไร?
    ตอบ ระบบสิ่งพิมพ์ออก หมายถึง ระบบที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นฉบับของสิ่งพิมพ์ออก และการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกสำหรับใช้อ้างอิงข้อมูลของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
———————————————————————————————————————————

9. หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก หมายถึง หน่วยงานใด?

    ตอบ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย ในระยะเริ่มแรกนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประกาศให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกด้วยแล้ว (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555)
———————————————————————————————————————————
10. หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ทำหน้าที่อะไร?
     ตอบ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองระบบการพิมพ์ออกให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำในหมวดที่ 2 เรื่อง การรับรอง ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555
              ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน A เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรื่องใบเรียกเก็บเงิน แต่หน่วยงาน A ไม่ได้เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกเอง โดยหน่วยงาน A ได้ให้หน่วยงาน B เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ ดังนั้นหน่วยงาน A เข้าข่ายต้องแจ้งความประสงค์ไปยังหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกให้มารับรองระบบการพิมพ์ออก (โดยเป็นการรับรองตั้งแต่ระบบที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นฉบับของสิ่งพิมพ์ออก ไปจนถึงการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกสำหรับใช้อ้างอิงข้อมูลของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองว่าสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบ ซึ่งระบบที่จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความเชื่อถือได้)
———————————————————————————————————————————
11. หากหน่วยงานต้องการจะให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ทำการรับรองระบบการพิมพ์ออกของตน จะต้องทำอย่างไร?
     ตอบ ผู้ที่ประสงค์จะให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมารับรองระบบการพิมพ์ออกของตน ต้องแจ้ง ความประสงค์ไปยังหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก (ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของการรับรองระบบการพิมพ์ออก จะอยู่ในหมวด 2 เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555)
———————————————————————————————————————————
12. การจัดทำสิ่งพิมพ์ออกในกรณีใดที่กฎหมายให้ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออก โดยหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้?
     ตอบ หน่วยงานที่สามารถจัดทำสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 4 ได้แก่
              1) ตามประกาศฯ ข้อ 4 (1) “เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคลภายใต้บังคับของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
              2) ตามประกาศฯ ข้อ 4 (2) “หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่น หรือบุคคลภายใต้บังคับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบ การพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนั้น”
                   ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน ก เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทเอกชน หากหน่วยงาน ก เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน ก ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีผลใช้แทนต้นฉบับได้
              3) ตามประกาศฯ ข้อ 4 (3) “หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับหรือควบคุมดูแล หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้”
                   ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน ก เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน ข, ค และ ง โดยหน่วยงาน ก ได้มีการออกมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 เพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล ได้ปฏิบัติตามในเรื่องการทำสิ่งพิมพ์ออกที่กำหนดไว้เฉพาะเรื่องนั้นๆ เป็นต้น
———————————————————————————————————————————
13. ปัจจุบันมีหน่วยงานใด เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก?
     ตอบ ปัจจุบันมีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกแล้ว คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555
———————————————————————————————————————————
14. หากมีหน่วยงานประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้การรับรองสิ่งพิมพ์ออก จะต้องทำอย่างไร?
     ตอบ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นหน่วยงานที่รับรองสิ่งพิมพ์ออก จะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ หมวด 1 เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555)
———————————————————————————————————————————