มาตรฐานการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร

BANKING TRANSACTIONS WITH FACE-TO-FACE INTERACTION

ทำขึ้นโดย สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

    • เน้นในธุรกรรมที่มีเอกสารกระดาษที่ต้องจัดเก็บปริมาณมาก และสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานได้ทันที ได้แก่ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน และการชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีการมอบอำนาจ

 

  • เป็นแนวปฏิบัติให้ธนาคารนำไปอ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าให้มีวิธีการที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ดาวน์โหลดที่นี่