กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
ETDA ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall
ETDA ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall
Aug 1 – Aug 15 all-day
ETDA ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall
เปิดรับถึง 15 สิงหานี้ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การอบรม ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการอำนวยความสะดวก รู้เทคนิค และช่องทางในการขายสินค้าเข้าตลาดจีน ผ่าน Tmall ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 (กำหนดการจะแจ้งอีกครั้ง) ลงทะเบียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/content/tmall-platform-workshop-coming-soon.html
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 5 1:00 pm
Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 5
Aug 21 @ 1:00 pm – 4:30 pm
Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 5
ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และได้ดำเนินโครงการจัดสัมมนาให้ความรู้ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย โดยมี สพธอ. เป็นสื่อกลางเชื่อม นั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ สพธอ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าฟัง Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 5 Proactive Cyber Defense. โดย สพธอ. ร่วมกับ บริษัท Blue Zebra ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในวันเวลาและสถานที่ที่ระบุข้างต้น โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้

Read More

22
23
24
25
26
27
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 2 9:00 am
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 2
Aug 27 @ 9:00 am – Aug 28 @ 4:30 pm
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 2
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร ( Revenue Department ) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร รอบที่ 2 **มีค่าใช้จ่ายในการอบรม วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. จัดอบรมหลักสูตร 1: 

Read More

28
29
Workshop การใช้งานเว็บไซต์ Thaiemarket และ การสร้าง content เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านการเล่าเรื่องแบบ Storytelling
Workshop การใช้งานเว็บไซต์ Thaiemarket และ การสร้าง content เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านการเล่าเรื่องแบบ Storytelling
Aug 29 all-day
Workshop การใช้งานเว็บไซต์ Thaiemarket.com และ การสร้าง content เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านการเล่าเรื่องแบบ Storytelling เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้อง Open Forum ชั้น 21
30
Open Forum : DAH Thailand Launch Workshop
Open Forum : DAH Thailand Launch Workshop
Aug 30 all-day
Open Forum : DAH Thailand Launch Workshop
โดย Digital Asia Hub (DAH) ฮ่องกง ร่วมกับ ETDA เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นเรื่องการใช้ AI  และการธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย และตะวันออกเฉียงใต้ มีหัวข้อน่าสนใจ ได้แก่ – AI in the Public Interest: Learnings from Case Studies เสวนาโดย Malavika Jayaram DAH Hong Kong และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

Read More

31
เสวนา “Industry 4.0 โครงสร้างพื้นฐานสาคัญยิ่งยวดของประเทศในยุคดิจิทัล”
เสวนา “Industry 4.0 โครงสร้างพื้นฐานสาคัญยิ่งยวดของประเทศในยุคดิจิทัล”
Aug 31 all-day
โดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ร่วมกับ ETDA  เพื่อระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ ได้พิจารณาก่อนออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ และใช้พิจารณาแผนการส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้อง Open Forum ชั้น 21