เรื่องราวความสำเร็จ

Success Story

2019
June 4

ร่วมมือกับกรมสรรพากร ด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมมือกับกรมสรรพากร ด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562) เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการ
2018
June 12

ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATIONS: SDO)

ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATIONS: SDO)
ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทชั้นต้น สาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.
May 14

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies
คณะทำงาน ISO/TC 307 เป็นคณะทำงานภายใต้ ISO (International Organization for Standardization) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน โดยคณะทำงานดังกล่าวทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี blockchain และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ distributed ledger
March 30

เป็นที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย จัดทำมาตรฐานการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร (BANKING TRANSACTIONS WITH FACE-TO-FACE INTERACTION)

เป็นที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย จัดทำมาตรฐานการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร (BANKING TRANSACTIONS WITH FACE-TO-FACE INTERACTION)
เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด
2017
October 1

ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จัดทำระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC) หรือระบบ e-Catalogue Service

ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จัดทำระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC) หรือระบบ e-Catalogue Service
ระบบนี้สามารถนำเข้ารายการข้อมูลสินค้า/บริการ มาจัดทำเป็นแค็ตตาล็อก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าได้ตามรหัสมาตรฐานสากล หรือ UNSPSC
September 4

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พัฒนาระบบออกใบอนุญาตสำหรับส่งออกสินค้าน้ำตาล

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พัฒนาระบบออกใบอนุญาตสำหรับส่งออกสินค้าน้ำตาล
ระบบงานขอรับใบรับรอง (กน.10)/ใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร (อ2) ร่วมกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการลงเวลา (Timestamp) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเชื่อมโยงและแปลงข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน eCERT-Adapter
January 20

ร่วมมือกับกรมสรรพากร จัดทำ/ผลักดัน/ส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวกับ e-Tax Invoice and e-Receipt

ร่วมมือกับกรมสรรพากร จัดทำ/ผลักดัน/ส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวกับ e-Tax Invoice and e-Receipt
ได้แก่ การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ.3-2560) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล XML สำหรับข้อความ e-Tax Invoice, e-Receipt, Debit-CreditNote รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ด้วย เช่น e-Invoice เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2016
April 29

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO/TC 68 Financial Services

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO/TC 68 Financial Services
คณะทำงาน ISO/TC 68 เป็นคณะทำงานภายใต้ ISO (International Organization for Standardization) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน โดยคณะทำงานดังกล่าวทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานในด้านการธนาคาร หลักทรัพย์และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2015
August 31

ธปท. ประกาศเกียรติคุณ ETDA หน่วยงานสำคัญพัฒนาระบบ E-PAYMENT ไทย

ธปท. ประกาศเกียรติคุณ ETDA หน่วยงานสำคัญพัฒนาระบบ E-PAYMENT ไทย
ในฐานะที่ ETDA เป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชำระเงิน ทั้งมาตรฐานกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) ให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย
April 28

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น national focal point หน่วยงานรับลงทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น national focal point หน่วยงานรับลงทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย
สพธอ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva) ให้เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย
April 1

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)
คณะทำงาน UN/CEFACT จัดตั้งขึ้นภายใต้ The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) เพื่อการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า ยกระดับมาตรฐานของประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดโดย UN/CEFACT นั้นครอบคลุมในทุกจุดของกระบวนการค้า ตั้งแต่ Buy-Ship-Pay
February 27

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน OID (Registration Authority)

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน OID (Registration Authority)
ETDA ในฐานะเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน (Registration Authority) ในกิ่ง {joint-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)} หรือ 2.16.764.1
2013
October 3

ETDA ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย

ETDA ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย
สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ETDA เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO 20022 กับอุตสาหกรรมด้านการเงินในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว มีอายุทั้งหมด 2 ปี
May 9

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT)

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT)
การประชุมคณะกรรมการธิการด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (AFACT) จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2012
November 21

ETDA ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือด้านมาตรฐานกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

ETDA ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือด้านมาตรฐานกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางสากล รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
May 30

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) แต่งตั้งเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
January 17

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก (PrintOut)

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก (PrintOut)
ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองสิ่งพิมพ์ออก