เรื่องราวความสำเร็จ

Success Story

2018
June 12

ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATIONS: SDO)

ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทชั้นต้น สาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.
May 14

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO TC307 Blockchain and distributed ledger technologies

คณะทำงาน ISO TC307 เป็นคณะทำงานภายใต้ ISO (International Organization for Standardization) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน โดยคณะทำงานดังกล่าวทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี blockchain และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ distributed ledger
March 30

เป็นที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย จัดทำมาตรฐานการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร (BANKING TRANSACTIONS WITH FACE-TO-FACE INTERACTION)

เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด
2017
October 1

ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จัดทำระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC) หรือระบบ e-Catalogue Service

ระบบนี้สามารถนำเข้ารายการข้อมูลสินค้า/บริการ มาจัดทำเป็นแค็ตตาล็อก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าได้ตามรหัสมาตรฐานสากล หรือ UNSPSC
September 4

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พัฒนาระบบออกใบอนุญาตสำหรับส่งออกสินค้าน้ำตาล

ระบบงานขอรับใบรับรอง (กน.10)/ใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร (อ2) ร่วมกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการลงเวลา (Timestamp) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเชื่อมโยงและแปลงข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน eCERT-Adapter
January 20

ร่วมมือกับกรมสรรพากร จัดทำ/ผลักดัน/ส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวกับ e-Tax Invoice and e-Receipt

ได้แก่ การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ.3-2560) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล XML สำหรับข้อความ e-Tax Invoice, e-Receipt, Debit-CreditNote รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ด้วย เช่น e-Invoice เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2016
April 29

เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะทำงาน ISO TC68 Financial Serviceห

คณะทำงาน ISO TC68 เป็นคณะทำงานภายใต้ ISO (International Organization for Standardization) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน โดยคณะทำงานดังกล่าวทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานในด้านการธนาคาร หลักทรัพย์และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2015
August 31

ธปท. ประกาศเกียรติคุณ ETDA หน่วยงานสำคัญพัฒนาระบบ E-PAYMENT ไทย

ในฐานะที่ ETDA เป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชำระเงิน ทั้งมาตรฐานกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) ให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย
April 28

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น national focal point หน่วยงานรับลงทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย

สพธอ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva) ให้เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย
April 1

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

คณะทำงาน UN/CEFACT จัดตั้งขึ้นภายใต้ The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) เพื่อการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า ยกระดับมาตรฐานของประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดโดย UN/CEFACT นั้นครอบคลุมในทุกจุดของกระบวนการค้า ตั้งแต่ Buy-Ship-Pay
February 27

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน OID (Registration Authority)

ETDA ในฐานะเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน (Registration Authority) ในกิ่ง {joint-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)} หรือ 2.16.764.1
2013
October 3

ETDA ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย

สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ETDA เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO 20022 กับอุตสาหกรรมด้านการเงินในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว มีอายุทั้งหมด 2 ปี
May 9

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT)

การประชุมคณะกรรมการธิการด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (AFACT) จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2012
November 21

ETDA ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือด้านมาตรฐานกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางสากล รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
May 30

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) แต่งตั้งเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
January 17

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก (PrintOut)

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองสิ่งพิมพ์ออก