ติดต่อเรา

 

สำนักมาตรฐาน เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัย สำรวจเกี่ยวกับมาตรฐาน และมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านการมาตรฐาน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการพัฒนา และส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ติดต่อเรา


สำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2123-1234
โทรสาร 0-2123-1200

อีเมล

ภารกิจของเรา

   • ศึกษา วิจัย สำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งมาตรฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล หรือ มาตรฐานการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   

   • ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   

   • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานที่จำเป็นเพื่อให้มีการนำไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะเป็น Soft law

   

   • จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมาตรฐานที่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในกฎหมายควบคุมหรือกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย