ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ เล่ม 1: การใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (2) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ เล่ม 2: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และ (3) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delegation of Authority) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออธิบายภาพรวมของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอบอำนาจ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของการมอบอำนาจ หลักฐานของการมอบอำนาจ และระบบสนับสนุนของการมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology Standard) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  2. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  3. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องการนำเทคโนโลยีชีวมิติไปประยุกต์ใช้งานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับภาคบริการประชาชน มีแนวทางในการใช้งานและการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีความถูกต้องโปร่งใส มีความปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งานระบบ และปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม เพื่อให้แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในประเทศไทย โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย กรอบการทำงาน (Framework) ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing Requirements) และข้อกำหนดของการยืนยันตัวตน (Authentication Requirements)

Read More