ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม เลขที่ ขมธอ. 26-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Guideline for Thailand – Digital Identity Service using Mobile ID) เพื่ออธิบายภาพรวมของการใช้งานโมบายล์ไอดี (mobile ID) ผ่านโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม (mobile ID platform) ข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์มสามารถใช้อ้างอิงและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for Academic Transcript) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลทางการศึกษาในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบประมวลผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของเอกสารรับรองและเอกสารสำแดง เลขที่ ขมธอ. 24-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Data Structure of Verifiable Credentials and Presentations เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับเอกสารรับรอง (verifiable credential: VC) และเอกสารสำแดง (verifiable presentation: VP) ซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงอธิบายความเชื่อมโยงในการใช้งาน VC และ VP ระหว่างเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้ออกเอกสาร (issuer) ผู้ถือเอกสาร (holder) และผู้ตรวจสอบเอกสาร (verifier) เพื่อให้ผู้ถือเอกสารสามารถใช้ VC และ VP ใน การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การให้ความยินยอม การมอบอำนาจ หรือการแสดงข้อมูลที่ถูกรับรองแก่ผู้อื่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเป็นส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการเข้ารหัสลับ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกันตามมาตรฐานสากล

Read More