{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

สพธอ. ร่วมกับกรมสรรพากร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง e-Tax Invoice & e-Receipt Workshop แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย

จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร รวมถึงเรื่องเชิงเทคนิคของการสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตราย เลขที่ ขมธอ. 16-2560

เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตรายในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพธอ. กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read More

สพธอ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISO20022:NPMS) แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

Workshop เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 : NPMS ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานโอนเงินมูลค่าสูง (BAHTNET) และระบบโอนเงินรายย่อย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เลขที่ ขมธอ. 15-2560

เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดข้อมูลในใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองลำดับชั้นถัดลงมา (Subordinate CA) ใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ และรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองรายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Read More