{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

ETDA จับมือหน่วยงานไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล UN/CEFACT

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model) และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (XML Message) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT หลังจากที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐาน e-Tax Invoice สำหรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน วางแนวทางและอธิบายการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ใบรับ และใบกำกับภาษี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประมวลรัษฎากร โดย ETDA ออกแบบตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT – Cross Industry Invoice (CII Version 3.0) ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เลขที่ ขมธอ. 13-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง  (CODE FOR CERTIFICATION LOCATIONS) เลขที่ ขมธอ. 13-2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้มีข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรองอันจะทำให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมบริหารจัดการมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เลขที่ ขมธอ. 13-2560 สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice คาดดีเดย์ใช้งานจริง มิ.ย.นี้

ETDA ผนึก กรมสรรพากร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ‘รายใหญ่-ย่อย’ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เผยระเบียบ-มาตรฐานพร้อมแล้ว รอผู้มีอำนาจลงนาม คาดดีเดย์ใช้ “e-Tax Invoice” ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้               จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานสัมมนา e-Trade Facilitation “The New Change To e-Tax Invoice” ว่า ETDA ร่วมกับ กรมสรรพากร กำหนดมาตรฐาน e-Tax Invoice หรือ การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และเป็นแผนงานสำคัญตามภารกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารดิจิทัล (Digital Documents) นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ และเพื่อไม่ให้คู่ค้ายกเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง e-Tax Invoice เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการต่าง ๆ เร่งผลักดันให้ใช้เป็นรูปธรรม จีราวรรณ ระบุว่า

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เลขที่ ขมธอ. 12-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ( ACCOMMODATION CODES FOR TOURISM INDUSTRY) เลขที่ ขมธอ. 12-2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาตามแนวมาตรฐานของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เลขที่ ขมธอ. 12-2560 สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์