(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC SIGNATURE GUIDELINE) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC SIGNATURE GUIDELINE) เพื่ออธิบายแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

Read More

ETDA เดินหน้าบทบาท Regulator รับรองระบบมาตรฐานผู้ให้บริการ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากร

ร่วมลงนาม MoU ด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

Read More

หลักสูตร 2 Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt

หลักสูตรเชิงเทคนิคก็มี!! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

Read More

หลักสูตร 1 อบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

กลับมาแล้ว !! ตามคำเรียกร้อง ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดอบรมหลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและบุคคลทั่วไป เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

Read More