{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

ISO 20022 ปรับปรุงมาตรฐานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน

(รูปประกอบจากเว็บไซต์ www.iso.org )   ISO ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้อความที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งก็คือ ISO 20022:2013 โดยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายโอนข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมาตรฐานนี้ อธิบายถึง กระบวนการสร้างและอ่านข้อความที่เป็นพื้นฐานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาข้อความมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อความ โดยการเติบโตของธุรกรรมทางการเงินและลักษณะของการทำธุรกรรมตั้งแต่ปี 1990 ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของขนาดและความซับซ้อนในการส่งข้อความภายในธุรกิจ แต่ ISO 20022:2013, Financial services – Universal financial industry message schema นั้นสามารถช่วยอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน, องค์กรที่ให้บริการทางการเงิน, ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์, บริษัท, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือ มีการแลกเปลี่ยนข้อความทางการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้น โดยมาตรฐาน ISO ที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกคือ มาตรฐาน ISO 15022 ซึ่งพัฒนามาเป็น ISO 20022 ในปี 2004 และในปัจจุบันมีการปรับปรุงใหม่แล้วเป็น ISO 20022:2013 สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ ที่นี่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ ISO20022:2013 ได้ ที่นี่ ข้อมูลจาก : http://www.iso.org/

ISO 20022 ประกาศมาตรฐานข้อความใหม่ 20 ข้อความด้าน Trade Finance

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน่วยงานรับจดทะเบียนข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 (ISO 20022 Registration Authority) ได้ประกาศข้อความใหม่จำนวน 20 ข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เกี่ยวกับบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Demand Guarantee)และ Standby Letters of Credit (SBLC) เพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade) Demand guarantees และ Standby Letter or credit (SBLC) เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ำประกัน ลูกค้าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่น ๆ เพื่อใช้แทนการชำระเงินได้  เช่น กรณีผู้ซื้อสินค้าไม่เชื่อมั่นว่าผู้ขายสินค้าในต่างประเทศจะสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าที่ตกลงกัน ต้องการให้ผู้ขายสินค้าออก หนังสือค้ำประกันหรือ SBLC ให้กับผู้ซื้อสินค้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ก็จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้ธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินแทนเป็นต้น ข้อความที่เกี่ยวกับบริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามมาตรฐาน ISO 20022 ทั้ง 20 ข้อความ ที่ถูกประกาศเป็นมาตรฐานจะครอบคลุมกระบวนการออกหนังสือค้ำประกันทั้งหมด

Read More

สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ. นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่ามาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญทางการค้า และการดำเนินธุรกิจนั้น ทำให้กิจกรรมด้านการมาตรฐานมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการขยายขอบข่ายงานที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดมาตรฐานจำเป็นต้องดำเนินการให้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สมอ. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น สมอ. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยอาศัยความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานเครือข่ายในแต่ละสาขา และในวันนี้ สมอ. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่าง สมอ. กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานในสาขาสิ่งทอให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยมีกรอบความร่วมมือด้านการจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดมาตรฐานตามแนวทางสากล การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาสิ่งทอแล้ว ยังช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าสากล ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความคล่องตัวมากขึ้นอีกด้วย เนื้อความข่าวจากเว็บไซต์ สมอ. http://www.tisi.go.th

ISO 20022 ออกมาตรฐานข้อความใหม่ที่เกี่ยวกับ Financial Investigation

Federation of Finnish Financial Services จากประเทศฟินแลนด์ ได้พัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามมาตรฐาน ISO 20022 จำนวน 3 ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความที่ใช้รับส่งระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อขอข้อมูลด้านการบัญชีและบริการการชำระเงิน สามาถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Message Definition Report ของข้อความดังกล่าว ข้อมูลจาก http://www.iso20022.org