สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ. นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่ามาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญทางการค้า และการดำเนินธุรกิจนั้น ทำให้กิจกรรมด้านการมาตรฐานมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการขยายขอบข่ายงานที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดมาตรฐานจำเป็นต้องดำเนินการให้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สมอ. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ…

ISO 20022 ออกมาตรฐานข้อความใหม่ที่เกี่ยวกับ Financial Investigation

Federation of Finnish Financial Services จากประเทศฟินแลนด์ ได้พัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามมาตรฐาน ISO 20022 จำนวน 3 ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความที่ใช้รับส่งระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อขอข้อมูลด้านการบัญชีและบริการการชำระเงิน สามาถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Message Definition Report ของข้อความดังกล่าว ข้อมูลจาก http://www.iso20022.org

E-Banking คืออะไร?

ในปัจจุบันธนาคารในบ้านเราเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กันเป็นอย่างมาก หรือที่เรามักเรียกกันว่า E-Banking เนื่องจากมีการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ E-Banking เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking พบว่า

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 กับ ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ทุกวันนี้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจับตามองมายังตลาดการค้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากด้วยสัดส่วนทางการตลาดส่วนมากยังมาจากทางทวีปเอเซีย เนื่องจากสัดส่วนทางการตลาดของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก จึงทำให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนยังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียนได้1 ดังนั้นจึงได้ริเริ่มสนับสนุนมาตรฐานที่จะสามารถตอบสนองกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างดีสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็กคือมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หรือ Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0