งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด

สพธอ. ร่วมกับสนข. และ OSPT Alliance ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด  เพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

Read More

ISO 20022 ปรับปรุงมาตรฐานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ISO ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้อความที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งก็คือ ISO 20022:2013 โดยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายโอนข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมาตรฐานนี้ อธิบายถึง กระบวนการสร้างและอ่านข้อความที่เป็นพื้นฐานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาข้อความมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อความ

Read More

ISO 20022 ประกาศมาตรฐานข้อความใหม่ 20 ข้อความด้าน Trade Finance

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน่วยงานรับจดทะเบียนข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 (ISO 20022 Registration Authority) ได้ประกาศข้อความใหม่จำนวน 20 ข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เกี่ยวกับบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Demand Guarantee)และ Standby Letters of Credit (SBLC) เพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade)

Read More

สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

Read More