รหัสธนาคารไทย THCBC ได้รับการบรรจุลง ExternalCodelist ของ ISO 20022

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดรหัสสำหรับระบุเอกลักษณ์ของสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ในประเทศไทย รวมถึงรหัสสาขาของธนาคาร โดยใช้ชื่อรหัสว่า Thai Central Bank Code (THCBC) ซึ่งมีการใช้งานระหว่างสถาบันการเงินในประเทศไทยอย่างแพร่หลายนั้น ได้รับการบรรจุลงในรายการ ExternalClearingSystemIdentification1Code ของ External Code Sets ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

Read More

สพธอ. จับมือสมาคมระดับโลก SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย หนุนกลุ่มการเงินไทยและ AEC เทียบเท่ามาตรฐานโลก

วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO 20022 กับอุตสาหกรรมด้านการเงินในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

Read More

งานสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม AEC2015 “มาตรฐาน e-Transactions กุญแจสู่ความสำเร็จของภาครัฐและเอกชน”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)เตรียมความพร้อมรองรับ AEC 2015  ผลักดันมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าผ่านระบบ National Single Window (NSW)  เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน

Read More

งานสัมมนา “ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย”

สพธอ. จับมือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไท

Read More