มาตรฐาน NPMS กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ได้กำหนดแนวทางและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ คือ การกำหนดมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการ (National Payment Message Standard: NPMS)

Read More

CIPURSE มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับระบบตั๋วร่วม

ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้ระบบตั๋วร่วมต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ตั๋วโดยสารเพียงใบเดียวกับบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร รวมถึงการใช้บริการระบบทางด่วนสายต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ลดระยะเวลาที่จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและประหยัดค่าโดยสารเพราะไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนในกรณีของการใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่าหนึ่งบริการ รวมทั้งยังสามารถนำตั๋วโดยสารไปใช้ทำธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่น ๆ เช่น การชำระเงินค่าสาธารณูปโภค การซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไป เป็นต้น

Read More

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด

สพธอ. ร่วมกับสนข. และ OSPT Alliance ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด  เพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

Read More

ISO 20022 ปรับปรุงมาตรฐานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ISO ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้อความที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งก็คือ ISO 20022:2013 โดยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายโอนข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมาตรฐานนี้ อธิบายถึง กระบวนการสร้างและอ่านข้อความที่เป็นพื้นฐานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาข้อความมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อความ

Read More