ISO 20022 ประกาศมาตรฐานข้อความใหม่ 20 ข้อความด้าน Trade Finance

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน่วยงานรับจดทะเบียนข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 (ISO 20022 Registration Authority) ได้ประกาศข้อความใหม่จำนวน 20 ข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เกี่ยวกับบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Demand Guarantee)และ Standby Letters of Credit (SBLC) เพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade)

Read More

สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

Read More

ISO 20022 ออกมาตรฐานข้อความใหม่ที่เกี่ยวกับ Financial Investigation

Federation of Finnish Financial Services จากประเทศฟินแลนด์ ได้พัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามมาตรฐาน ISO 20022 จำนวน 3 ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความที่ใช้รับส่งระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อขอข้อมูลด้านการบัญชีและบริการการชำระเงิน

สามาถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Message Definition Report ของข้อความดังกล่าว

ข้อมูลจาก http://www.iso20022.org

E-Banking คืออะไร?

ในปัจจุบันธนาคารในบ้านเราเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กันเป็นอย่างมาก หรือที่เรามักเรียกกันว่า E-Banking เนื่องจากมีการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ E-Banking เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Read More