(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC Privacy Notices and Consent) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent) เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) การขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent record) ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และควรส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

คณะอนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ฉบับเดิม (ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เลขที่ ขมธอ. 18-2561 ขมธอ. 19-2561 และ ขมธอ. 20-2561) เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความสอดคล้องกับกฎหมายและเทคโนโลยีมีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อมาใช้แทนข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม และยกเลิกข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม ซึ่ง (ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ประกอบด้วย (ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 3 ฉบับ

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) เพื่ออธิบายข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วม (core component) ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงความหมาย (semantic building block) สำหรับนำมาใช้อธิบายรายการข้อมูลทั่วไปในการทำธุรกรรม และรองรับการจัดทำรายการข้อมูลในการทำธุรกรรมประเภทใหม่ ๆ โดยอาศัยการปรับโครงสร้างของรายการข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ ทั้งนี้ การใช้ชุดข้อมูลร่วมกันระหว่างกระบวนการทางธุรกิจหรือธุรกรรมประเภทต่าง ๆ จะช่วยยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Guideline for Thailand – Digital Identity Service using Mobile ID) เพื่ออธิบายภาพรวมของการใช้งานโมบายล์ไอดี (mobile ID) ผ่านโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม (mobile ID platform) ข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์มสามารถใช้อ้างอิงและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More