{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 (e-Invoice และ e-Tax Invoice)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสรรพากรปรับปรุงข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ให้ข้อความต่าง ๆ ครอบคลุมความหลากหลายของการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งรายการข้อมูลที่จำเป็นตามประมวลรัษฎากร ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความที่จำนวน 6 ข้อความ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note) ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice) ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note) โดยข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560) และได้ยกเลิกข้อเสนอเสนอแนะ ฯ ฉบับเดิม (ขมธอ. 3-2558) แล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2560    ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุและในห้องปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมการจัดการคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึก ข้อมูลดิจิทัลแบบภายใน สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบภายนอก ข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน

หน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและรับฟังคับคั่ง ETDA ยัน พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ไปปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย สำนักมาตรฐาน เปิดบ้านเชิญหน่วยงานและผู้สนใจร่วม Town-hall Meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA โดยมี วรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA และรักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA ธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ETDA เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วย สันต์ทศน์ สุริยันต์ และ ดร.เกียรติชัย ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส สำนักโครงการพิเศษ

Read More