ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 23-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Electronic Signature Guideline อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เลขที่ ขมธอ. 22-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Message Standard for Government Receipt กำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

ETDA โชว์ YOUNG TALENT STUDIO ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ขานรับนโยบายนายกฯ พัฒนาระบบนิเวศ e-Commerce

Digital Thailand Big Bang 2019 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด ASEAN Connectivity รับเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียน นายกฯ ย้ำ พัฒนาระบบนิเวศ e-Commerce เชื่อมโยงการค้าอาเซียน

Read More