ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Certificate) (ฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน 0.3) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การลงลายมือชื่อ และการตรวจสอบเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ตามเอกสารใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภากำหนด ได้แก่ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ) รวมถึงใบรับรองแพทย์ (รับรองอาการป่วย) ซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อใช้เป็นทางเลือกสำหรับกรณีรับรองอาการป่วยทั่วไป

Read More

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (BIOMETRIC TECHNOLOGY) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 8 กรกฎาคม 2565)

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  2. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information Security for Electronic Delivery Service Providers) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ National Single Window (NSW) และบริการอื่น ๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (Collection, Moderation and Publication of Online Customer Reviews) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เพื่ออธิบายหลักการและข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานที่จัดการช่องทางออนไลน์ที่เผยแพร่รีวิวของผู้บริโภค (consumer review) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่ดีในการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวบนช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ รีวิวของผู้บริโภคที่มีความโปร่งใสและมีความเป็นกลางจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะเขียนรีวิวต่อสินค้าหรือบริการ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะอ่านรีวิวของผู้บริโภครายอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ปกป้องผู้ประกอบการจากการแสวงหาประโยชน์และความเสียหายที่เกิดจากการปลอมแปลงรีวิว และสนับสนุนผู้ประกอบการในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการตามรีวิวของผู้บริโภค

Read More