(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (MESSAGE STANDARD FOR ELECTRONIC GOVERNMENT RECEIPT) เวอร์ชัน 0.3 ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นจากการเวียนร่าง

สพธอ. ได้ปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็นจากการเวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำใบเสร็จรับเงินภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับมาตรฐานข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Read More

ETDA โชว์ YOUNG TALENT STUDIO ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ขานรับนโยบายนายกฯ พัฒนาระบบนิเวศ e-Commerce

Digital Thailand Big Bang 2019 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด ASEAN Connectivity รับเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียน นายกฯ ย้ำ พัฒนาระบบนิเวศ e-Commerce เชื่อมโยงการค้าอาเซียน

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (TRADE SERVICES MESSAGE STANDARD) เวอร์ชัน 3.0 สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (TRADE SERVICES MESSAGE STANDARD) เวอร์ชัน 3.0 ที่ปรับปรุงจากเวอร์ชัน 2.0 เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการ ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งระหว่างกันได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และรูปแบบการใช้งานของประเทศไทยมากขึ้น

Read More