{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

หลักสูตรอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร

Read More

ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDO) จาก สมอ.

ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทชั้นต้น สาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร (Banking Transactions with Face-to-face Interaction) เลขที่ ขมธอ. 17-2561

จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) สำหรับการทำประชาพิจารณ์

จากการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ สพธอ. ในฐานะเลขานุการ เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน

Read More