สพธอ. จัดงานประชุม AFACT 2014 Plenary Meeting

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA  ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT  ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business “UN/CEFACT” โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

Read More

ประเทศลาวเตรียมเข้าใช้ระบบการชำระเงินอาเซียน ตามมาตรฐาน ISO 20022

กลุ่มธนาคารลาวได้ เตรียมพร้อมใช้งานมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISO20022 ASEAN Payment Systems Workshop ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

Read More

ISO 20022 Standard for ASEAN Payment Systems Workshop สำหรับ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National Payment Message Standard: NPMS ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 20022 นั้น

Read More