ธปท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More

สพธอ. บรรยายกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์แห่งชาติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์แห่งชาติ”

Read More

สพธอ. บรรยาย “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)” แก่ธนาคารออมสิน

(วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายคุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)”

Read More

รหัสธนาคารไทย THCBC ได้รับการบรรจุลง ExternalCodelist ของ ISO 20022

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดรหัสสำหรับระบุเอกลักษณ์ของสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ในประเทศไทย รวมถึงรหัสสาขาของธนาคาร โดยใช้ชื่อรหัสว่า Thai Central Bank Code (THCBC) ซึ่งมีการใช้งานระหว่างสถาบันการเงินในประเทศไทยอย่างแพร่หลายนั้น ได้รับการบรรจุลงในรายการ ExternalClearingSystemIdentification1Code ของ External Code Sets ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

Read More