Category Archives: มาตรฐานระหว่างประเทศ

ประเทศลาวเตรียมเข้าใช้ระบบการชำระเงินอาเซียน ตามมาตรฐาน ISO 20022

กลุ่มธนาคารลาวได้ เตรียมพร้อมใช้งานมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISO20022 ASEAN Payment Systems Workshop ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

Read More