Category Archives: ข่าวสาร

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทำประชาพิจารณ์

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ว่าด้วยการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ นำส่งและจัดเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Provider) เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ให้บริการจัดทำ นำส่ง และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

ETDA ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDO) จาก สมอ.

ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทชั้นต้น สาขาที่ 13 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) สำหรับการทำประชาพิจารณ์

จากการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ สพธอ. ในฐานะเลขานุการ เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตราย เลขที่ ขมธอ. 16-2560

เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตรายในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพธอ. กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read More