ผอ.สำนักมาตรฐาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนา e-Logistics ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ” แก่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย มีแนวทางการปรับตัวและการพัฒนาธุรกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโยโลยีภายใต้มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายศุภโชค จันทรประทิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนา e-Logistics ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ” ร่วมกับนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้งานสัมมนา “E-Commerce and Logistics Disruption” ณ ศูยน์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (บางนา)
โดยงานสัมมนาด้งกล่าว จัดขึ้นโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ได้รับทราบถึงแนวทางการปรับตัวและการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับรูปแบบการค้าสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ภายใต้มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานสากล