ETDA เปิดบ้านจัดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 3

รอบที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมยังหนาแน่น !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง

เมื่อวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร ( Revenue Department ) จัด Workshop เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัด Workshop ครั้งที่ 3 และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างล้นหลามเช่นเคย


โดยหลักสูตร 1 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการ ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นให้ทั้งผู้ประกอบการทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักบัญชี หรือนักพัฒนาโปรแกรมเอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและระเบียบของกรมสรรพากร บรรยายโดยวิทยากรจากกรมสรรพากรและ ETDA

และหลักสูตร 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตรนี้เน้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม และผู้ทำงานเชิง Technical ลงมือปฏิบัติในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 รวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รู้วิธีเข้าถึงแหล่งของเครื่องมือที่ใช้พัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามมาตรฐานและสามารถนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรได้ รวมถึงตัวอย่าง source code ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดกับระบบงานของตนเองได้ จัด Workshop โดยวิทยากรจาก ETDA

ทั้งนี้ ติดตามข่าวสารของ ETDA ได้ทาง : Facebook ETDA Thailand