ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ ผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 21-2562

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Providers อธิบายแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย

ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมการพิจารณาระดับความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการ ตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้ให้บริการมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์