หลักสูตร 1 อบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

กลับมาแล้ว !! ตามคำเรียกร้อง ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดอบรมหลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและบุคคลทั่วไป เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร (Revenue Department) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยหลักสูตรนี้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
หลักสูตร 1:  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและบุคคลทั่วไป ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : บรรยายโดยวิทยากรจากสรรพากร และ ETDA
รับจำนวน : ไม่เกิน 60 คน
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทั่วไป, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักบัญชี