มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการสถานะมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการสถานะมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
⇒⇒ 1. ด้านการชำระเงิน (Finance)
⇒⇒ 2. ด้านการสาธารณสุข (Health)
⇒⇒ 3. ด้านการนำเข้าส่งออก (Trade)
⇒⇒ 4. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบการจัดทำมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

——————————————————————

รายการสถานะมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มีดังนี้

1. ด้านการชำระเงิน (Finance)

รายชื่อมาตรฐาน ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 0001-2555)
(National Payment Message Standard: NPMS)

2 ม.ค 56
เจ้าภาพหลัก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.)
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2556
2. มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มธอ. 0001-2558)
(National Payment Message Standard: NPMS)

6 มี.ค 58
เจ้าภาพหลัก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.)
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2558
3. มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (มธอ. 10-2559)
(National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment)

7 มี.ค 59
เจ้าภาพหลัก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.)
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

2. ด้านการสาธารณสุข (Health)

รายชื่อมาตรฐาน ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (มธอ. 0002-2558)
Thai Medicines Terminology (TMT)

6 มี.ค 58
เจ้าภาพหลัก : ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2558

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

3. ด้านการนำเข้าส่งออก (Trade)

รายชื่อมาตรฐาน ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. รหัสมาตรฐานข้อมูลสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW จำนวน 6 ฉบับ
6 ส.ค. 58
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
รหัสมาตรฐานข้อมูลสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
(1) มาตรฐานรหัสประเทศ (CODE FOR COUNTRIES) มธอ. 3-2558
(2) มาตรฐารหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (CODE FOR INCOTERMS) มธอ. 4-2558
(3) มาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา (CODE FOR CURRENCIES) มธอ. 5-2558
(4) มาตรฐานรหัสวิธีการขนส่ง (CODES FOR MODES OF TRANSPORT) มธอ. 6-2558
(5) มาตรฐานรหัสหน่วยวัด (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) มธอ. 7-2558
(6) มาตรฐานรหัสหีบห่อ (CODES FOR PASSENGERS, TYPES OF CARGO, PACKAGES AND PACKING MATERIALS) มธอ. 8-2558
เจ้าภาพหลัก : กรมศุลกากร
แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงาน National Single Window
(7) มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง
(CODE FOR TRADE AND TRANSPORT LOCATIONS)

มธอ. 9-2558

22 ก.ย. 58
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

ดูรหัส UN/LOCODE ของประเทศไทยที่มีการรับรอง ได้ที่นี่

เจ้าภาพหลัก : กรมศุลกากร
แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงาน National Single Window
3. มาตรฐานข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
(Trade Services Message Standard)
In progress
เจ้าภาพหลัก : สพธอ.
แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
สถานะปัจจุบัน :
1) ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้ปรับแก้ร่างมาตรฐานตาม Comment ที่ได้รับจากการเวียนร่าง เป็น FDNS1
2) อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง FDNS1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

4. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)

รายชื่อมาตรฐาน ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
Website Security Standard (WSS)
In Progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการส่งร่างมาตรฐานฯ ให้กับคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

——————————————————————–

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำร่างมาตรฐานและพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ หน่วยงานเจ้าภาพหลักใด ที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกประกาศมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามเอกสาร ข้างล่างนี้

  • เอกสารขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02)
    (เอกสารดาวน์โหลด)
  • เอกสารรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
    (เอกสารดาวน์โหลด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการการพิจารณามาตรฐานดังกล่าวได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณจินฏาภัสร์ รัตนวดี โทรศัพท์ ๐๒ – ๑๔๑๖๕๕๘
คุณปริญญา ก้อยจะบก โทรศัพท์ ๐๒ – ๑๔๑๖๙๙๗

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารร่างมาตรฐาน (รูปแบบและข้อแนะนำ)ได้ที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ – ๑๒๓-๑๒๓๔ ต่อ ๙๑๐๐๐
แหล่งที่มา: http://www.etcommission.go.th