(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (TRADE SERVICES MESSAGE STANDARD) เวอร์ชัน 3.0 สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (TRADE SERVICES MESSAGE STANDARD) เวอร์ชัน 3.0 ที่ปรับปรุงจากเวอร์ชัน 2.0 เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการ ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งระหว่างกันได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และรูปแบบการใช้งานของประเทศไทยมากขึ้น

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
(TRADE SERVICES MESSAGE STANDARD)
19 สิงหาคม 2562
-
30 สิงหาคม 2562
2. Message Specification: ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
3. รายการแก้ไขปรับปรุง (updated 12/09/2019)

ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
มาที่อีเมล [email protected]