(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (MESSAGE STANDARD FOR ELECTRONIC GOVERNMENT RECEIPT) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำใบเสร็จรับเงินภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับมาตรฐานข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ
(MESSAGE STANDARD FOR ELECTRONIC GOVERNMENT RECEIPT)
19 สิงหาคม 2562
-
30 สิงหาคม 2562
2. Message Specification: ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ

ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
มาที่อีเมล estandard.center@etda.or.th