ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม เลขที่ ขมธอ. 26-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

การจัดให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุมจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาลงคะแนน และช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนจากสถานที่ใดก็ได้ สพธอ. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการลงคะแนนและการนับคะแนนในการประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับนี้ขึ้น ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบพบเห็นต่อหน้าก็ได้ ทั้งนี้ การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับก็ได้


สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์