ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 เวอร์ชัน 2.0

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้พัฒนาระบบการลงคะแนนในการพัฒนาระบบ การลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถด้านฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานหรือใช้บริการระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาและปรับใช้ในการออกแบบระบบการลงคะแนนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนเท่านั้น ซึ่ง สพธอ. ได้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ดังนั้น ผู้พัฒนาระบบการลงคะแนนหรือผู้ใช้งานต้องไม่นำไปใช้เพื่อการจำกัดสิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบการลงคะแนนหรือผู้ใช้งานสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานของระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบหรือกระบวนการลงคะแนนแตกต่างกันตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การรองรับการลงคะแนนและการนับคะแนนจากหลายช่องทาง การลงคะแนนที่ผู้ลงคะแนนมีสิทธิลงคะแนนไม่เท่ากัน การอนุญาตให้ผู้ลงคะแนนส่งผลลงคะแนนได้หลายครั้งจนกว่าจะปิดลงคะแนน การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนแทน หรือการรองรับการใช้งานกับผู้ลงคะแนนที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ดังนั้น แต่ละหน่วยงานควรดำเนินการตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับ

– ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนที่เป็นอิสระจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวผู้มีสิทธิลงคะแนนและสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้
– ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนลับ ซึ่งใช้วิธีการที่สามารถทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

– ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (direct-recording electronic voting machine) หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ลงคะแนน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ลงคะแนน
– การเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
– การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบการลงคะแนนเพื่อให้ระบบการลงคะแนนมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่รวมถึงกระบวนการหรือผลสรุปของการลงคะแนน ดังนั้น การดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลเป็นการรับรองกระบวนการหรือผลสรุปของการลงคะแนน


สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ETDA Recommendation) ทั้งหมด ได้ที่ https://standard.etda.or.th/rec