สพธอ. บรรยาย “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)” แก่ธนาคารออมสิน

(วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายคุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)”

1 2

(วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายคุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคารออมสินในการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้งานภายในหน่วยงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพ

3 4