ธปท. ร่วมกับสพธอ. จัดประชุมชี้แจงร่างมาตรฐาน NPMS 8 ข้อความ, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ

(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบนโยบายการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ข้อความชี้, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ (One Nation One Standard – Compliance Test System: ONOS-CTS) “

Head_400_IMG_4368

(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบนโยบายการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ข้อความชี้, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ (One Nation One Standard – Compliance Test System: ONOS-CTS) “ พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม และความเป็นมาของโครงการจัดทำมาตรฐานกลางข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมด้วย ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการชี้แจงร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ข้อความ, ชี้แจงแบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ (One Nation One Standard – Compliance Test System: ONOS-CTS)   ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภาภรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

320_IMG_4374 320_IMG_4387_2

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานกลางข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS) โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ได้ประกาศมาตรฐาน NPMS จำนวน 4 ข้อความแล้ว

และเพื่อให้มาตรฐาน NPMS ครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจและรองรับการใช้งานกับสากลมากขึ้น ธปท. และ สพธอ. จึงร่วมกันปรับปรุงและจัดทำข้อความเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 8 ข้อความ และส่งร่างมาตรฐานฯ ทั้ง 8 ข้อความพร้อมทั้งแบบสำรวจความคิดเห็นให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น จึงได้จัดประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและระบบทดสอบข้อความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ภาพบรรยากาศภายในงาน

200_IMG_4395200_IMG_4379 200_N_IMG_4399  200_IMG_4378200_IMG_4381200_N_IMG_4385