สำนักมาตรฐาน สพธอ. จัดบรรยายหัวข้อ Get ready for CMR: XML Tutorial แก่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์ ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get ready for CMR: XML Tutorial” 

500_IMG_4414

(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์ ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get ready for CMR: XML Tutorial” ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง XML ที่จะสามารถนำไปประยุกต์กับการนำบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทยมาใช้กับระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transaction Code and Message Repository หรือ CMR) ต่อไปในอนาคต

300_2_IMG_ 300_1_IMG_4411

โดยในงานมีการบรรยายถึงภาพรวมของระบบ CMR, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ XML ในหัวข้อ XML: How it uses, XML Basic, XML Schema Basic, Simple type and Complex type element ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมฟังบรรยายได้แก่ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลสระบุรี, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสำนักงานกลางสารสนเทศสุขภาพ

ระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transaction Code and Message Repository หรือ CMR) เป็นระบบที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านมาตรฐาน และช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานเช่น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, มาตรฐานตั้งแต่เริ่มพัฒนา การแก้ไขในแต่ละครั้ง พร้อมกับเอกสารประกอบอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งระบบจัดเก็บที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศภายในงาน

200_2_IMG_4425  200_6_IMG_4420  200_1_IMG_4408

200_3_IMG_4415  200_4_IMG_4407  200_5_IMG_4409