สพธอ.และ SWIFT จัดบรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services

(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication หรือ SWIFT บรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services โดยนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ.

IMG_4540

(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication หรือ SWIFT บรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services โดยนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. เข้าร่วมการบรรยาย โดยนายวรรณวิทย์ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับ Mr.Franck DE PRAETERE และ Ms.Phirs GOH วิทยากรจาก SWIFT

 

IMG_4519_2     IMG_4527

 

จากการที่ สพธอ. ได้ดำเนินงานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินทางการค้าในรูปแบบ Bank Payment Obligation (BPO) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า เพื่อสนับสนุนการเชื่อนโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW (National Single Window)

            IMG_4546       IMG_4554

สพธอ.จึงได้ร่วมมือกับ SWIFT จัดการบรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อความสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Trade Services ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20022 มาประยุกต์ใช้กับระบบ NSW ของประเทศไทย