EDICOM 2014 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ UN/CEFACT เพื่อสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

450_119807

ในปีนี้  สพธอ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม AFACT ซึ่งจะหมุนเวียนไปจัดในแต่ละประเทศ และในขณะเดียวกันก็ยังได้รับเกียรติให้จัดงานสัมมนาวิชาการ EDICOM 2014 ขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ด้วยเพื่อเป็นเวทีให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการค้าแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการทางธุรกรรมต่าง ๆ ให้น้อยลง อีกทั้งยังทำให้ประหยัดค่าใช้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการจัดทำธุรกรรมในรูปเอกสารกระดาษ

300_IMG_4151(1) 300_119805

โดย สพธอ. ในฐานะหน่วยงานที่พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้มีการให้ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการผลักดันด้านกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น เรื่องรหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการนำเข้าส่งออก โดยเฉพาะเรื่อง National Single Window (NSW) เพื่อให้เกิดบริการนำเข้าส่งออกที่รวดเร็ว มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National Payment Message Standard (NPMS) มาตรฐานการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ Healthcare Exchange Information Standard ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.afact2014.in.th/index.php/edicom