สพธอ. จัดงานสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล”

DSC_2092

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงงานด้านมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความการชำระเงิน เช่นมาตรฐานข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งทราบถึงแนวทางการนำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรฐาน NPMS ไปประยุกต์ใช้งานจริง

DSC_1996างสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “อนาคตและทิศทางของบริการ e-Payment เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” เผยว่า ผ่านมา แม้การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีแนวโน้มเติบโตเรื่อย ๆ แต่การทำธุรกรรมการชำระเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ มีรูปแบบข้อความการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาระในการจัดการข้อความและข้อมูลหลายรูปแบบ รวมทั้งปัจจุบันประเทศกำลังเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญ คือการสร้าง มาตรฐาน ความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในด้านระบบการชำระเงิน
หรือ e-Payment
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จึงได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ NPMS เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน สามารถรับส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงยังช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการชำระเงินทางออนไลน์ให้สูงขึ้น โดย ETDA ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน NPMS ให้เป็น “มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ มธอ. ผ่านคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการประกาศจำนวน 4 ข้อความ เมื่อปี 2556

ต่อมาได้ปรับปรุงมาตรฐาน NPMS ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางการใช้งานในระดับสากล ที่กำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO สามารสส่งผ่านข้อความการชำระเงินระหว่างประเทศได้ และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการใช้งานที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการชำระเงินในประเทศไทย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน NPMS และประกาศมาตรฐาน NPMS จำนวน 8 ข้อความ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

DSC_2046

นอกจากนี้ สพธอ. ธปท. และ สภาอุตสาหกรรม ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ e-invoice ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงกระบวนการซื้อขายให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลการค้าและข้อมูลการชำระเงินเชื่อมถึงกันได้ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลการซื้อขายและการชำระเงิน รวมไปถึงลดต้นทุนกระดาษ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเชื่อมั่นในการทำธุกรรมออนไลน์ทั้งในด้านการค้าและการชำระเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมให้ความรู้และแสดงความคิดเห็นบนเวทีกับเรา ทั้ง ธปท. บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และ SWIFT

ข่าวงานสัมมนา FIMES และข่าวที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย