ประกาศ คธอ. เรื่องมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง มธอ. 9-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) เลขที่มธอ. 9-2558 เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

AnnounceUNLOCODE

เพื่อนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระะบบ National Single Window (NSW) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ (B2G, G2B) และระหว่างผู้ประกอบการ (B2B) สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีต้นทุนที่ลดต่ำลง

>> มีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง มธอ. 9-2558

>>  ดู รหัส UN/LOCODE ของประเทศไทยที่มีการรับรอง ได้ที่นี่