สรุปสาระสำคัญงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? กับการใช้ e-Document แบบ Smooth Smart Secure”

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมด้านการใช้งาน e-Document เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO Trade Facilitation Agreement กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

S__51511334ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบและบริการการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์หลายด้าน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน คือ การกำหนดแนวทางจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. จึงกำหนดให้มีการจัด

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? กับการใช้ e-Document แบบ Smooth Smart Secure”
 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ภาครัฐ :

  • เพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขยายโอกาสและรองรับการสร้างระบบการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ และปรับปรุงมาตรฐานให้ก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ
  • ลดต้นทุนการจัดการเกี่ยวกับการจัดทำ จัดส่ง จัดเก็บ และทำลายเอกสาร
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งที่มาทำให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

ภาคธุรกิจ :

  • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรวดเร็วและมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
  • มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการ เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่

————————————–

ไฟล์กำหนดการงานสัมมนา : ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? กับการใช้ e-Document แบบ Smooth Smart Secure เอกสารประกอบงานสัมมนา :

เวลา หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
13.00 – 13.30  ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา  
13.45 – 14.00 ทิศทางการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยน e-Document  
14.00 – 16.00 แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผู้ใช้งาน แนวทางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ e-Document ในมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 1.1 ด้าน e-Trade 1.2 ด้าน e-Payment 1.3 ด้าน Supply Chain
กลุ่มที่ 2 : กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แนวทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน e-Document ในมุมมองของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการ  
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มผู้ตรวจประเมิน แนวทางการตรวจประเมินและรับรองด้าน e-Document ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งที่มาทาให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
16.00 – 16.15 พักรับประทานอาหารว่าง
16.15 – 16.30 สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  PDF