ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 (e-Invoice และ e-Tax Invoice)

โดยข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560) และได้ยกเลิกข้อเสนอเสนอแนะ ฯ ฉบับเดิม (ขมธอ. 3-2558) แล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2560

Banner

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสรรพากรปรับปรุงข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ให้ข้อความต่าง ๆ ครอบคลุมความหลากหลายของการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งรายการข้อมูลที่จำเป็นตามประมวลรัษฎากร ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความที่จำนวน 6 ข้อความ ได้แก่

  1. ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)
  2. ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  3. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  4. ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note)
  5. ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice)
  6. ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note)

โดยข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560) และได้ยกเลิกข้อเสนอเสนอแนะ ฯ ฉบับเดิม (ขมธอ. 3-2558) แล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2560  

สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์