ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกรรมที่เปลี่ยนไป โดยพัฒนาตามกรอบของ

  1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 หมวด 2 การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกาหนดเวลาการจดทะเบียน ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 – กรมสรรพากร
  4. หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมาย DBD Verified – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์