ETDA Recommendation

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด


เลขที่ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ขมธอ. 23-2563 แนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Electronic Signature Guideline)
ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2563
เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ขมธอ. 22-2563 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0
(Message Standard for Government Receipt)
ประกาศเมื่อ : 31 มี.ค. 2563


เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขมธอ. 21-2562 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Providers)
ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2562
เพื่ออธิบายแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการ
ขมธอ. 20-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การยืนยันตัวตน เวอร์ชัน 1.0

(Digital Identity Guideline for Thailand – Authentication)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการกำหนดและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator) ตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator assurance level: AAL)
ขมธอ. 19-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เวอร์ชัน 1.0

(Digital Identity Guideline for Thailand – Enrolment and Identity Proofing)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครใช้บริการที่ประสงค์จะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยดิจิทัลไอดี (digital identity) ตามระดับความน่าเชื่อถือของไอเดนทิตี (identity assurance level: IAL)
ขมธอ. 18-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– ภาพรวมและอภิธานศัพท์ เวอร์ชัน 1.0
(Digital Identity Guideline for Thailand – Overview and Glossary)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายภาพรวมและอภิธานศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือ
ขมธอ. 17-2561 การทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร เวอร์ชัน 1.0
(Banking Transactions with Face-to-face Interaction)
ประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2561
เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด
ขมธอ. 16-2560 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตราย เวอร์ชัน 1.0
(Message Standard for Hazardous Substance Control)
ประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตรายในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ขมธอ. 15-2560 การกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เวอร์ชัน 1.0
(Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)
ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2560
เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดข้อมูลในใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองลำดับชั้นถัดลงมา (Subordinate CA) ใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ และรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองรายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขมธอ. 14-2560 การใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Using XML Messages for Inter-Organizational Data Exchange)
ประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2560
เพื่อสนับสนุนการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบข้อความ XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขมธอ. 13-2560 รหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เวอร์ชัน 1.0
(Code for Certification Locations)
ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2560
เพื่อให้มีข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรองอันจะทำให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมบริหารจัดการมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขมธอ. 12-2560 รหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวอร์ชัน 1.0
(Accommodation Codes for Tourism Industry)
ประกาศเมื่อ : 12 เม.ย. 2560
เพื่อบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาตามแนวมาตรฐานของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ขมธอ. 11-2560 การจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Electronic Certificate)
ประกาศเมื่อ : 20 มี.ค. 2560
เพื่อกำหนดมาตรฐานและวางแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ มีผลผูกพันบังคับใช้ทางกฎหมายและสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม
ขมธอ. 10-2560 การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เวอร์ชัน 1.0
(Consent for Information Disclosure via Internet)
ประกาศเมื่อ : 8 มี.ค. 2560
เพื่อเพิ่มวิธีการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือไปจากการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือและโดยวิธีโทรสาร
ขมขมธอ. 9-2560 การจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0
(Classification and Identification of Government Services)
ประกาศเมื่อ : 7 ก.พ. 2560
เพื่อกำหนดแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบายแนวทางการระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier: OID) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมี สพธอ. ดำเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน
ขมธอ. 8-2560 แนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เวอร์ชัน 1.0
(Trusted e-Commerce Merchants Guideline)
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ขมธอ. 7-2559 การจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0
(e-Catalogue with UNSPSC for Products and Services)
ประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559
เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ
ขมธอ. 6-2559 การให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Registration for ETDA Object Identifier Tree)
ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2559
เพื่อกำหนดโครงสร้างหมายเลขโอไอดีของ สพธอ. รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขโอไอดีสำหรับระบุวัตถุของกิ่งในลำดับชั้นถัดลงมาจากกิ่ง ETDA ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ขมธอ. 5-2559 แนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เวอร์ชัน 1.0
(Guideline for UN/LOCODE of Thailand)
ประกาศเมื่อ : 2 ส.ค. 2559
เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ที่ได้มีการลงทะเบียนกับ สพธอ. ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ให้เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้รหัสมาตรฐานข้อมูลสากล สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขมธอ. 4-2559 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เวอร์ชัน 1.0
(Web Application Security Standard)
ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2559
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ และสามารถจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับได้
ขมธอ. 3-2560 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0
(Trade Services Message Standard)
<ใช้แทน ขมธอ. 3-2558>
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกข้อเสนอแนะ ฯ เดิมและกำหนดข้อเสนอแนะ ฯ นี้ขึ้นใหม่
ขมธอ. 3-2558ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0
<ยกเลิก>
เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ขมธอ. 2-2557บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(Thai Medicines Terminology :TMT)
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2557
เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology :TMT) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์
ขมธอ. 1-2557มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0
(Website Security Standard)
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2557
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์สามารถพัฒนาหรือจัดทำเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินมาตรการในการป้องกัน ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง หรือสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความมั่นคงปลอดภัย


เลขที่ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ขมธอ. 23-2563 แนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Electronic Signature Guideline)
ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2563
เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ขมธอ. 21-2562 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Providers)
ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2562
เพื่ออธิบายแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการ
ขมธอ. 20-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การยืนยันตัวตน เวอร์ชัน 1.0

(Digital Identity Guideline for Thailand – Authentication)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการกำหนดและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator) ตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator assurance level: AAL)
ขมธอ. 19-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เวอร์ชัน 1.0

(Digital Identity Guideline for Thailand – Enrolment and Identity Proofing)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครใช้บริการที่ประสงค์จะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยดิจิทัลไอดี (digital identity) ตามระดับความน่าเชื่อถือของไอเดนทิตี (identity assurance level: IAL)
ขมธอ. 18-2561 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– ภาพรวมและอภิธานศัพท์ เวอร์ชัน 1.0
(Digital Identity Guideline for Thailand – Overview and Glossary)
ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2561
เพื่ออธิบายภาพรวมและอภิธานศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือ
ขมธอ. 15-2560 การกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เวอร์ชัน 1.0
(Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)
ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2560
เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดข้อมูลในใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองลำดับชั้นถัดลงมา (Subordinate CA) ใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ และรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองรายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขมธอ. 11-2560 การจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Electronic Certificate)
ประกาศเมื่อ : 20 มี.ค. 2560
เพื่อกำหนดมาตรฐานและวางแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ มีผลผูกพันบังคับใช้ทางกฎหมายและสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม
ขมธอ. 4-2559 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เวอร์ชัน 1.0
(Web Application Security Standard)
ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2559
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ และสามารถจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับได้
ขมธอ. 1-2557มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0(Website Security Standard)
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2557
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์สามารถพัฒนาหรือจัดทำเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินมาตรการในการป้องกัน ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง หรือสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้านการค้าและการขนส่ง


เลขที่ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ขมธอ. 22-2563 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0
(Message Standard For Government Receipt)
ประกาศเมื่อ : 31 มี.ค. 2563


เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขมธอ. 16-2560 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตราย เวอร์ชัน 1.0
(Message Standard for Hazardous Substance Control)
ประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตรายในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ขมธอ. 14-2560 การใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Using XML Messages for Inter-Organizational Data Exchange)
ประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2560
เพื่อสนับสนุนการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบข้อความ XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขมธอ. 13-2560 รหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เวอร์ชัน 1.0
(Code for Certification Locations)
ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2560
เพื่อให้มีข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรองอันจะทำให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมบริหารจัดการมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขมธอ. 12-2560 รหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวอร์ชัน 1.0
(Accommodation Codes for Tourism Industry)
ประกาศเมื่อ : 12 เม.ย. 2560
เพื่อบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาตามแนวมาตรฐานของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ขมธอ. 9-2560 การจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0
(Classification and Identification of Government Services)
ประกาศเมื่อ : 7 ก.พ. 2560
เพื่อกำหนดแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบายแนวทางการระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier: OID) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมี สพธอ. ดำเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน
ขมธอ. 8-2560 แนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เวอร์ชัน 1.0
(Trusted e-Commerce Merchants Guideline)
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ขมธอ. 7-2559 การจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0
(e-Catalogue with UNSPSC for Products and Services)
ประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559
เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ
ขมธอ. 6-2559 การให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
(Registration for ETDA Object Identifier Tree)
ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2559
เพื่อกำหนดโครงสร้างหมายเลขโอไอดีของ สพธอ. รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขโอไอดีสำหรับระบุวัตถุของกิ่งในลำดับชั้นถัดลงมาจากกิ่ง ETDA ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ขมธอ. 5-2559 แนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เวอร์ชัน 1.0
(Guideline for UN/LOCODE of Thailand)
ประกาศเมื่อ : 2 ส.ค. 2559
เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ที่ได้มีการลงทะเบียนกับ สพธอ. ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ให้เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้รหัสมาตรฐานข้อมูลสากล สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขมธอ. 3-2560 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0
(Trade Services Message Standard)
<ใช้แทน ขมธอ. 3-2558>
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกข้อเสนอแนะ ฯ เดิมและกำหนดข้อเสนอแนะ ฯ นี้ขึ้นใหม่
ขมธอ. 3-2558ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0
<ยกเลิก>
เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ด้านการเงินและการธนาคาร


เลขที่ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ขมธอ. 17-2561 การทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าสำหรับธนาคาร เวอร์ชัน 1.0
(Banking Transactions with Face-to-face Interaction)
ประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2561
เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าที่สาขาหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารกระดาษที่ใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมและเอกสารกระดาษอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด
ขมธอ. 10-2560 การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เวอร์ชัน 1.0
(Consent for Information Disclosure via Internet)
ประกาศเมื่อ : 8 มี.ค. 2560
เพื่อเพิ่มวิธีการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือไปจากการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือและโดยวิธีโทรสาร

ด้านสาธารณสุข


เลขที่ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ขมธอ. 2-2557บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(Thai Medicines Terminology :TMT)
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2557
เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology :TMT) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์

ด้านอื่นๆ


ข้อเสนอแนะมาตรฐานดาวน์โหลดวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุและในห้องปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมการจัดการคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึก
ข้อมูลดิจิทัลแบบภายใน สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบภายนอก ข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เกี่ยวกับ ETDA Rec


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ สพธอ. จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการจัดทำร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ดังนี้

โดยมีขั้นตอนการจัดทำและพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ดังนี้