ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทำประชาพิจารณ์

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทำประชาพิจารณ์

รายชื่อข้อเสนอแนะฯ

ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะฯ

ระยะเวลาเวียนร่าง

1.การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC AUTHENTICATION)
26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะฯ
โดยการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะฯ (ดาวน์โหลดแบบสำรวจความคิดเห็น) มาที่อีเมล chaloemchai@etda.or.th