ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตราย เลขที่ ขมธอ. 16-2560

เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมวัตถุอันตรายในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพธอ. กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับนี้พัฒนาตามแนวมาตรฐาน ดังนี้

  • ISO 15000-5:2014, Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) – Part 5: Core
    Components Specification (CCS)
  • UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 17A, 2017 [Online]. Available:
    https://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/CCL/CCL17A.zip

 


สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์